ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398

برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی و عملیاتی  اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه سال97

ردیف

اقدامات/فعالیت ها/پروژه های مورد انتظار

نتایج کمی مورد انتظار

ردیف

اقدامات/فعالیت ها/پروژه های مورد انتظار

نتایج کمی مورد انتظار

1

احداث اقامتگاه های بوم گردی

10 واحد

14

رشد آموزش های انجام شده به کل شاغلین صنعت گردشگری

5 درصد

2

رشد کمی تأسیسات گردشگری منطبق با استانداردهای فنی و کیفی به کل تأسیسات گردشگری

47 درصد

15

اشغال تخت های اقامتی

30درصد

3

توسعه گردشگری روستایی به کل روستاهای هدف گردشگری

45 درصد

16

موزه هاي فعال (وابسته، مشارکتی، خصوصی، غیروابسته)

1 مورد

4

حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی درطول سال

65 قلم

17

ساماندهی و مستندسازی اموال فرهنگی و تاریخی

1500قلم

5

رشد بازدیدکنندگان از موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی تحت پوشش سازمان

9درصد

18

بناهای مرمت شده در طول سال

15اثر

6

ثبت آثارمنقول در فهرست آثار ملّی ایران

3 اثر

19

ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملّی ایران

5 اثر

7

ثبت آثارطبیعی در فهرست آثار ملّی ایران

3 مورد

20

ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی ایران

7 مورد

8

تعیین حریم  آثار تاریخی

3 مورد

21

پروانه های دارای اعتبار (پروانه تولید صنایع دستی انفرادی)

690 فقره

9

پروانه های دارای اعتبار (پروانه توید صنایع دستی کارگاهی)

35 فقره

22

صدور کارت شناسایی برای هنرمندان و شاغلین

500فقره

10

رشد سالیانه نسبت شاغلین آموزش دیده صنایع دستی به کل شاغلین شناسایی شده دارای مجوز

8 درصد

23

ارزش صادرات صنايع دستي به انضمام زيورالات سنتي

29/47 میلیون دلار

11

مستندنگاری (حفظ حقوق مالکیت معنوی)

2 مورد

24

ایجاد و راه اندازی بازارچه های دائمی

1 مورد

12

جذب سرمایه بخش خصوصی

300 میلیارد ریال

25

رشته های باززنده سازی شده در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی در سال

1 مورد

13

هتل ها و تاسیسات بهره برداری شده

2 باب

26

برگزاری رویدادهای گردشگری براساس تقویم رویدادهای گردشگری در سال 1397

10 مورد