ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398

شرح خدمات معاونت سرمایه گذاری و طرح ها

 1. برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آن.
 2. برنامه ریزی و اقدام لازم برای جذب منابع مالی در سطح استان و در قالب ضوابط و مقررات مربوط.
 3. ارائه طریق و راهنمائی برای شناسائی منابع جدید حمایتی و جذب سرمایه گذاری ها در جهت توسعه فعالیت های تخصصی سازمان متبوع در سطح استان.
 4. برنامه ریزی برای اجرا و تحقق طرح های توسعه در ارتباط با فعالیت های سازمان متبوع و در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط.
 5. ارائه طریق و هدایت فعالیت ها برای بهره گیری مناسب از تسهیلات بانکی و اعتباری استان بر اساس موازین تعیین شده.
 6. برنامه ریزی و اقدام لازم برای ایجاد و توسعه فرصت های شغلی در ارتباط با فعالیت های تخصصی سازمان و در سطح استان.
 7. اتخاذ تدابیر لازم برای اشتغال، جذب منابع و کارآفرینی در سطح استان.
 8. هدایت فعالیت ها به منظور انجام اقدامات حمایتی و پشتیبانی در جهت ایجاد و توسعه مناطق نمونه گردشگری در سطح استان و در چارچوب سیاستها و برنامه های سازمان متبوع.
 9. همکاری، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد، توسعه و اداره تاسیسات زیر بنائی گردشگری، مراکز و مجامع سیاحتی، خدماتی و مسافرتی در سطح استان.
 10. نظارت بر اجرای طرح های توسعه در سطح استان در قالب اختیارات محوله.
 11. ارزیابی عملکرد طرح ها و پروژه ها حسب برنامه ریزی های بعمل آمده.
 12. ارزشیابی اقتصادی سرمایه گذاری های بعمل آمده و ارائه گزارش های تخصصی و بهنگام.
 13. ارزشیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت آنها.
 14. نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه فعالیت های حوزه معاونت.