ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398

شرح خدمات معاونت گردشگری

 1. برنامه ریزی،هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی وآموزش آنها
 2. تبیین و تصریح موازین، مقررات واصول ناظر برانجام فعالیتهای گردشگری در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی براساس موازین و مقررات تعیین شده
 3. برنامه ریزی و تعیین  مکانیسم های اجرایی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر شاخص های  ضروری گردشگران داخلی و خارجی و...
 4. بررسی پتانسیل و ظرفیت های  گردشگران استان و راههای بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات ،پیشنهادات و طرحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذی ربط
 5. برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای  نظارت مستمر برنحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری ،جاذبه های توریستی و سایر اماکن و تاسیسات ذی ربط در قالب مقررات مربوط
 6. برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی ، هتل ها،مهمانسراها ،دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان بر اساس دستور العمل ها و مقررات مربوط
 7. بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران بصورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی ها و ارتقاء سطح خدمات
 8. ارائه و اجرای راهکار های لازم برای جلب همکار تشکل های غیر دولتی در حفظ و توسعه فعالیتهای زیربنائی گردشگری در سطح استان با سکاری سایر معاونت ها
 9. راهنمائی، هدایت و حمایت متقاضیات برای ایجاد و توسعه فعالیتهای گردشگری در سطح استان
 10. ارائه طریق برای اختصاص تسهیلات و خدمات لازم به گردشگران در سطح استان
 11. ارزشیابی فعالیتهای، طرحها و برنامه های گردشگری استان به صورت ادواری
 12. ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت آنها
 13. ارائه گزارش های تخصصی از وضیعت و شرایط، امکانات و نیازهای گردشگری در سطح استان و تسهیلات گردشگری، همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران