یکشنبه 31 شهریور 1398

شاخص های اختصاصی سال 1398

   

*** نظر به اینکه شاخص های اختصاصی پیشنهادی مربوط به سال 1398 توسط سازمان مرکزی به سازمان اداری و استخدامی ارجاع گردیده است، پس از تأیید نهایی توسط آن سازمان در پرتال قرار خواهد گرفت.