دوشنبه 31 تیر 1398

شهرستان سنقر

سنقر در85 كيلومتري شمال شرقي استان كرمانشاه واقع است و داراي 2330 كيلومترمربع وسعت  و حدود000/120  نفر جمعيت  شامل شهر و دو بخش مركزي و كليايي با تعداد216 پارچه روستاي ساكن  است.

ارتفــاع  شهرستــــان از سطح دريــا 1700  متر است  و بلندترين  نقطه استـان  كرمانشــــاه  محسوب مي گردد . اين شهرستان  داراي  موقعيتي  كوهستاني  و آب و هواي معتدل  كوهستاني است  و از چهار طرف بين كوهستانهاي  رشته كوه  زاگرس  محصور گرديده و از شمال  به شهرستان  قروه  از استان  كردستان ،  از جنوب  به شهرستان  صحنه ،  از شرق  به شهرستان  اسدآباد  از استان همدان  و از غرب  به شهرستان كامياران  از استان كردستان  محدود است  . شهرستان  سنقر  از نواحي  جالب  توجه  و زيباي استان  بشمار مي رود  و در  جلگـه  همــــوار  و زيبايي قــرار گرفتــــه  و قلّـــه هاي كوههـــــــاي آن  تا اواخر  تـــابستان  از برف  زمستـــاني  مي درخشد.

 تاريخ سنقروكليايي

 شهرستان سنقر  داراي قدمت  تاريخي  است و بسياري  از روستاهاي  آن با توجه به  اسامي آنها  مربوط به  دوره مادها  و داراي  قدمت  چند هزار ساله  است  و شهر سنقر  نيز قبلا“  قريه بوده  كه بعد از حمله مغول  و ويراني  دينور  رو به آباداني  رفته است .

در زمان صفويه شهرستان اسدآباد كه آن زمان چاردولي نام داشت وتعدادي ديگرازمناطق جزء  شهرستان سنقروكليايي بود واين شهرستان بعنوان مركزبخشي ازحاكميت مطرح بودو بر اساس آنچه درتاريخ نامه ها ودايره المعارف ها آمده است اين شهرستان مكاني براي تأمين نيروجهت حكومت  بود  و در رابطه  با تأمين  نيرو  براي مقابله با تجاوزبيگانگان سهم قابل توجه داشته است .

جاذبه هاي تاريخي : در اين شهرستان  آثار تاريخي  متعددي وجود دارد  كه مهمترين  آنها  بقعه مالك  است . مالك  از سرداران  سلاجقه  مربوط به حدود 600 سال  پيش  است  كه بقعه موجود  با معماري عصر  سلجوقيان  به صورت  يك هشت  ضلعي  با كتيبه  آجري  در  محدوده شهر  ساخته  شده است  .

جاذبه هاي طبيعي :  در اين شهرستان  جاذبه هاي طبيعي  متعددي  وجود دارد  كه بعنوان  مراكز تفريح  و تفرّج  از قابليت هاي بسيار  بالايي  برخــوردار هستند و به چند  مــــورد  از اين  جـــاذبه ها بطور مختصر  اشاره ميشود

كوه سهيل

ارتفاعات بدر و پريشان       

 ارتفاعات  بدرو پريشان  با 3600 متر ارتفاع  و ارتفاعات  دالاخاني  و قله  سهيل  با 3850  متر ارتفاع  كه از جمله  ارتفاعات  مهم كشوري  در ارتباط با  كوه نوردي  بشمار  مي روند ، كوههاي  مذكور  داراي  پناهگاه  هستند .

سراب ها:

سراب هاي  متعددي  در اين  شهرستان  وجود دارد  كه داراي چشم اندازهاي زيبايي هستند  :

سراب  گزنهله-  با  دبي  643 ليتر  آب در ثانيه  ( در مهرماه  67 ليتر در ثانيه  و در فروردين ماه  4311 ليتر   در ثانيه )  كه در ورودي و جنوب شهر  واقـــع  و داراي  مناظر  بسيار زيبا  است  و منشاء  آن آب  هـــاي   فرو رو  كوهستان  دالاخاني است .

سراب گلويج -  بادبي  85 ليتر  در ثانيه  ( مهرماه 16  ليتر  و فروردين ماه  با 340 ليتر  در ثانيه  ) سراب  چرمله با دبي  18 ليتر  در ثانيه  ( مهرماه  1 ليتر و فروردين ماه  با 53 ليتر در ثانيه )