ﺳﻪشنبه 04 تیر 1398

نظرسنجی

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت و قضاوت های شخصی

نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه

امکانات رفاهی و فضای اداری

به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات،نظرات و پیشنهاد های شما

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"

میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت

نظم،ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت

دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه

ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیر کپی شناسنامه،کارت ملی و ...) به بخش هی مختلف

احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت

احساس رضایت از خدمت دریافت شده

ثبت نظر  مشاهده نتایج